قوانین صدور ویزای امارات

پکیج پکیج های دبی پکیج های ویزا ویزای کشورهای آسیایی

قوانین صدور ویزای امارات

ویزای دبی

(ویزای دبی)

در صورتیکه ویزای دبی به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزای دبی ندهند دفتر ارسطو پرواز هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزای دبی از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزای دبی.

درصورتیکه ویزای دبی شخص یا اشخاصی به هر دلیلی رد (مرفوض) ویا دیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت امارات تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده آژانس ارسطو پرواز نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و همراهان مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند و درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی (شامل بلیطها، ویزای دبی، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند.

در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزای دبی داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزای دبی تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزای دبی به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.

صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزای دبی انجام پذیرد، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزای دبی برعهده مسافر خواهد بود

مسئولیت کنترل و چک کردن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزای دبی و اسامی همراهان و محتویات ویزای دبی هنگام دریافت ویزای دبی برعهده مسافر می باشد.

هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و افزایش نرخ ویزای دبی از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.

ویزای امارات

قبل از اقدام برای ویزای دبی دقت داشته باشید:

  1. چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزای دبی لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای دبی همراه نیز ارسال گردد.
  2. کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
  3. داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.
  4. نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.
  5. برای گرفتن ویزای دبی درخواست کتبی مورد نیاز است.
  6. کل هزینه ویزای دبی قبل از اقدام دریافت می گردد.
  7. ویزای دبی فقط با بلیت یا هتل اقدام می گردد.
  8. ارسال مدارک و درخواست ویزای دبی به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.

ویزای امارات
ویزای دبی