عوارض خروج از کشور

پست سایر پست ها

عوارض خروج از کشور

بانک ملی شماره حساب ۱۴۴

تمامی مسافرانی که با گذرنامه ایرانی قصد خروج از کشور را دارند (حتی افراد مقیم خارج) می بایست عوراض خروج از کشور را به ازای هر مسافر (حتی افراد زیر ۲ سال) ۷۵۰۰۰۰ ریال پرداخت نماید.

تعدد مسافرت و سن تاثیری در مبلغ عوارض ندارد

سفرهای زیارتی (مانند عراق و سوریه ) شامل ۵۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض می باشد

شما می توانید از طریق یکی از بانکهای ملی این فیش را پرداخت نمایید تا در فرودگاه به صف احتمالی برخورد نکنید.

برای دریافت اطلاعات دقیقتر با فرودگاه یا بانک ملی تماس بگیرید.