برچسب : فرانسه فوری و وقت سفارت آمریکا و کانادا در آنکارا