برچسب : سفارتخانه های اروپایی در روز مصاحبه از افراد بالای 12، به ازای هر نفر 60 یورو نقدا دریافت میکنند و باید حتما بصورت نقد همراهتان باشد